ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plO szkole

LXXVI Liceum Ogólnokszta┬│c┬╣ce im. Marsza┬│ka Józefa Pi┬│sudskiego istnieje od 1992 r. Szko┬│a znajduje si├¬  w okolicach Dworca Wile├▒skiego. Dogodna lokalizacja w pobli┬┐u Dworca Wile├▒skiego i ┬│atwy dojazd sprawiaj┬╣, ┬┐e wielu naszych uczniów doje┬┐d┬┐a z podwarszawskich miejscowo┼ôci m.in.:  Marek, Radzymina, Wo┬│omina, Z┬╣bek. Otwarta stacja metra Dworzec Wile├▒ski znacz┬╣co u┬│atwi┬│a dojazd do szko┬│y.

                O SZKOLE               


LXXVI Liceum Ogólnokszta┬│c┬╣ce to szko┬│a, która ┬│┬╣czy tradycj├¬ z nowoczesno┼ôci┬╣.
Przygotowujemy uczniów
do sprawnego funkcjonowania we wspó┬│czesnym ┼ôwiecie. Zapewniamy im bezpiecze├▒stwo i przyjazn┬╣ atmosfer├¬, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego, pomagamy odkry├Ž
i rozwija├Ž uzdolnienia, wprowadzamy w tajniki ┼ôwiata kultury i nauki, a jednocze┼ônie dbamy o wychowanie patriotyczne. Uczniowie naszej szko┬│y bior┬╣ udzia┬│ i odnosz┬╣ sukcesy w konkursach przedmiotowych, muzycznych, recytatorskich oraz w zawodach sportowych.

Zajêcia edukacyjne prowadzone s¹ z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (sprzêt audiowizualny, tablice interaktywne). W szkole znajduj¹ siê dwie pracownie informatyczne oraz bogato wyposa¿ona biblioteka
i czytelnia multimedialna. Wiele zaj├¬├Ž edukacyjnych odbywa si├¬ poza szko┬│┬╣. Bierzemy udzia┬│ w zaj├¬ciach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wy┬┐sze, organizacje oraz instytucje kulturalne i naukowe, z którymi wspó┬│pracujemy, zaj├¬ciach w jednostkach wojskowych, w tym na poligonach i strzelnicach. W ramach projektów finansowanych przez MON nasi uczniowie maj┬╣ szans├¬ wzi┬╣├Ž udzia┬│ w kursach spadochronowych i szybowcowych oraz odby├Ž szkolenie w tunelu aerodynamicznym.

      ZAJ├ŐCIA POZALEKCYJNE             

 

  • przedmiotowe ko┬│a zainteresowa├▒
  • wolontariat 
  • sekcje sportowe (zaj├¬cia z samoobrony, pi┬│ka no┬┐na, siatkówka, koszykówka, si┬│ownia)
  • zaj├¬cia artystyczne (teatralne, recytatorskie)
  • wyj┼ôcia do teatrów, kin
  • lekcje muzealne
  • zaj├¬cia dziennikarskie (gazetka szkolna „K├¬s Istnienia”, radiow├¬ze┬│ szkolny)
  • zaj├¬cia musztry  
  • udzia┬│ w uroczysto┼ôciach o charakterze patriotycznym i obywatelskim

Prowadzimy tak┬┐e konsultacje i zaj├¬cia wyrównawcze.

      J├ŐZYKI OBCE            

Zapewniamy bogat┬╣ ofert├¬ j├¬zykow┬╣. Oprócz j├¬zyka angielskiego uczniowie wybieraj┬╣ drugi j├¬zyk obcy: j├¬zyk niemiecki, j├¬zyk rosyjski, j├¬zyk francuski, j├¬zyk hiszpa├▒ski, j├¬zyk w┬│oski.

      DLACZEGO WARTO WYBRA├ć LICEUM PI┬úSUDSKIEGO?               

W szkole organizowane s┬╣ ró┬┐norodne imprezy: uroczysto┼ôci, koncerty, pokazy. Corocznie organizujemy "Piknik u Marsza┬│ka", w którym licznie uczestnicz┬╣ uczniowie i nauczyciele, jak i spo┬│eczno┼ô├Ž lokalna.
Nasi uczniowie bior┬╣ udzia┬│ w zielonych  szko┬│ach oraz wycieczkach  krajowych i zagranicznch (do Wilna, Berlina, Krakowa).

W zwi┬╣zku z utworzeniem w szkole klas s┬│u┬┐b mundurowych w r. szk. 2013/14,  podj├¬li┼ômy wspó┬│prac├¬ z Komend┬╣ Sto┬│eczn┬╣ Policji i Dowództwem Garnizonu Warszawa. Od roku szkolnego 2014/2015 wspó┬│pracujemy tak┬┐e z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, z którymi wspólnie utworzyli┼ômy klas├¬ personelu pok┬│adowego (stewardes i stewardów). Od roku 2015/2016 rozwija si├¬ nasza wspó┬│praca z Wojskow┬╣ Akademi┬╣ Techniczn┬╣ oraz Szko┬│┬╣ G┬│ówn┬╣ S┬│u┬┐by Po┬┐arniczej. Poza podstaw┬╣ programow┬╣ nauczania ogólnego dla liceum ogólnokszta┬│c┬╣cego uczniowie klas mundurowych realizuj┬╣ innowacyjne programy nauczania uwzgl├¬dniaj┬╣ce specyfik├¬ klas, jak bior┬╣ udzia┬│ w interesuj┬╣cych zaj├¬ciach dodatkowych.

Nasz┬╣ szko┬│├¬ wyró┬┐nia przyjazna atmosfera, poczucie bezpiecze├▒stwa w┼ôród uczniów, partnerskie relacje mi├¬dzy nauczycielami a uczniami.

Wed┬│ug ankiety przeprowadzonej w pa┼Şdzierniku 2012 roku 96 % naszych uczniów uwa┬┐a, ┬┐e wybór LXXVI LO by┬│ dobrym wyborem i poleci┬│oby szko┬│├¬ m┬│odszym kolegom i kole┬┐ankom.

Wybierz nas jako szko┬│├¬ pierwszego wyboru, a zwi├¬kszymy liczb├¬ przyj├¬├Ž.

Do zobaczenia w Pi┬│sudskim!

Facebook

Gdzie jesteťmy?