ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plSzkoła

Szkoła istnieje od 1 września 1992 r. W kwietniu 1998 r. otrzymała zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, które nobilituje i zobowiązuje całą społeczność szkolną do stawiania sobie wysokich wymagań.
  MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO:
 • systematycznego rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy
 • rozwijania i doskonalenia swojej osobowości
 • kształtowania określonych wartości i postaw opartych na uniwersalnych zasadach etycznych

  OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:
 • Kultywowanie tradycji Patrona poprzez współpracę ze Związkiem Piłsudczyków, Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego i innymi organizacjami oraz wzbogacanie zbiorów Szkolnej Sali Tradycji
 • kóła zainteresowań: naukowych, artystycznych i sportowych
 • Chór szkolny GAMA
 • Gazetka szkolna KĘS ISTNIENIA
 • Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń
 • Biblioteka multimedialna oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu
 • Zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej z dostępem do internetu
 • Zajęcia w pracowniach prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, siłowni i sali do aerobiku oraz na dwóch boiskach
 • Współpraca z wieloma instytucjami naukowymi i kulturalnymi
 • Stała współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją i strażą miejską
 • Biblioteka multimedialna i czytelnia – Szkolne Centrum Multimedialne z 8 stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu 

  UCZEŃ NASZEGO LICEUM:
 • Dba o poziom nowoczesnego wykształcenia
 • Pogłębia znajomość języków obcych
 • Umie korzystać ze źródeł informacji
 • Posiada i doskonali umiejętność skutecznego komunikowania się i efektywnego współdziałania w zespole
 • Wykazuje szacunek dla tradycji narodowych
 • Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej
 • Bierze udział w działaniach proeuropejskich
 • Wykazuje wrażliwość na problemy ekologii
 • Dba o swoje zdrowie i jest wolny od nałogów

  KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY:
 • Ślubowanie i otrzęsiny klas I
 • Wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych – Zielona Szkoła
 • Wyjazdy dydaktyczne uczniów kl. II do Wilna „Śladami Patrona i polskich romantyków”
 • Uroczysta studniówka
 • Dni Kultury ze Świętem Patrona Szkoły
 • Dzień Wiosny
 • Konkursy poetyckie, literackie, ortograficzne, historyczne, matematyczne, plastyczne
 • Szkolne i międzyszkolne rozgrywki sportowe
 • Spotkania ze znanymi ludźmi świata kultury, polityki i sportu
 • Występy chóru szkolnego „Gama” dla rodziców i mieszkańców Warszawy na Zamku Królewskim
 • Zajęcia dydaktyczne poza szkołą ( muzea, teatry, kina)
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Spotkania świąteczne
 • Tradycja wręczania statuetki GIENKA najlepszemu absolwentowi szkoły

  MOCNE STRONY SZKOŁY:
 • Przyjazna, życzliwa atmosfera
 • Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami
 • Duże poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, brak zachowań agresywnych
 • Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 • Wysoki poziom skuteczności programów integrujących uczniów
 • Duża aktywność uczniów w organizowaniu życia szkoły w ramach Samorządu Szkolnego
 • Aktywna praca uczniów w Młodzieżowej Radzie Radnych dzielnicy Praga Północ
 • Działalność społeczna uczniów poprzez wolontariat i akcje charytatywne
 • Coroczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów naszej szkoły
 • Wspieranie talentów i wybitnych indywidualności twórczych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Radiowęzeł i kawiarenka szkolna
 • Opieka medyczna
 • Dogodny dojazd do szkoły

Facebook

Gdzie jesteśmy?