ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plSzko┬│a

Szko┬│a istnieje od 1 wrze┼ônia 1992 r. W kwietniu 1998 r. otrzyma┬│a zaszczytne imi├¬ Marsza┬│ka Józefa Pi┬│sudskiego, które nobilituje i zobowi┬╣zuje ca┬│┬╣ spo┬│eczno┼ô├Ž szkoln┬╣ do stawiania sobie wysokich wymaga├▒.
  MISJ┬ą NASZEJ SZKO┬úY JEST PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO:
 • systematycznego rozwijania umiej├¬tno┼ôci i pog┬│├¬biania wiedzy
 • rozwijania i doskonalenia swojej osobowo┼ôci
 • kszta┬│towania okre┼ôlonych warto┼ôci i postaw opartych na uniwersalnych zasadach etycznych

  OFERTA EDUKACYJNA SZKO£Y:
 • Kultywowanie tradycji Patrona poprzez wspó┬│prac├¬ ze Zwi┬╣zkiem Pi┬│sudczyków, Fundacj┬╣ Rodziny Józefa Pi┬│sudskiego i innymi organizacjami oraz wzbogacanie zbiorów Szkolnej Sali Tradycji
 • kó┬│a zainteresowa├▒: naukowych, artystycznych i sportowych
 • Chór szkolny GAMA
 • Gazetka szkolna K├ŐS ISTNIENIA
 • Zaj├¬cia profilaktyczne dotycz┬╣ce zagro┬┐e├▒
 • Biblioteka multimedialna oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dost├¬pem do internetu
 • Zaj├¬cia informatyczne w pracowni komputerowej z dost├¬pem do internetu
 • Zaj├¬cia w pracowniach prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • Zaj├¬cia sportowe w sali gimnastycznej, si┬│owni i sali do aerobiku oraz na dwóch boiskach
 • Wspó┬│praca z wieloma instytucjami naukowymi i kulturalnymi
 • Sta┬│a wspó┬│praca z poradni┬╣ psychologiczno – pedagogiczn┬╣, policj┬╣ i stra┬┐┬╣ miejsk┬╣
 • Biblioteka multimedialna i czytelnia – Szkolne Centrum Multimedialne z 8 stanowiskami komputerowymi i dost├¬pem do Internetu 

  UCZE├Ĺ NASZEGO LICEUM:
 • Dba o poziom nowoczesnego wykszta┬│cenia
 • Pog┬│├¬bia znajomo┼ô├Ž j├¬zyków obcych
 • Umie korzysta├Ž ze ┼Şróde┬│ informacji
 • Posiada i doskonali umiej├¬tno┼ô├Ž skutecznego komunikowania si├¬ i efektywnego wspó┬│dzia┬│ania w zespole
 • Wykazuje szacunek dla tradycji narodowych
 • Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej
 • Bierze udzia┬│ w dzia┬│aniach proeuropejskich
 • Wykazuje wra┬┐liwo┼ô├Ž na problemy ekologii
 • Dba o swoje zdrowie i jest wolny od na┬│ogów

  KALENDARZ ¯YCIA SZKO£Y:
 • ┼ĺlubowanie i otrz├¬siny klas I
 • Wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych – Zielona Szko┬│a
 • Wyjazdy dydaktyczne uczniów kl. II do Wilna „┼ĺladami Patrona i polskich romantyków”
 • Uroczysta studniówka
 • Dni Kultury ze ┼ĺwi├¬tem Patrona Szko┬│y
 • Dzie├▒ Wiosny
 • Konkursy poetyckie, literackie, ortograficzne, historyczne, matematyczne, plastyczne
 • Szkolne i mi├¬dzyszkolne rozgrywki sportowe
 • Spotkania ze znanymi lud┼Şmi ┼ôwiata kultury, polityki i sportu
 • Wyst├¬py chóru szkolnego „Gama” dla rodziców i mieszka├▒ców Warszawy na Zamku Królewskim
 • Zaj├¬cia dydaktyczne poza szko┬│┬╣ ( muzea, teatry, kina)
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Spotkania ┼ôwi┬╣teczne
 • Tradycja wr├¬czania statuetki GIENKA najlepszemu absolwentowi szko┬│y

  MOCNE STRONY SZKO£Y:
 • Przyjazna, ┬┐yczliwa atmosfera
 • Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra wspó┬│praca z rodzicami
 • Du┬┐e poczucie bezpiecze├▒stwa w┼ôród uczniów, brak zachowa├▒ agresywnych
 • Czytelnie okre┼ôlone prawa i obowi┬╣zki ucznia
 • Wysoki poziom skuteczno┼ôci programów integruj┬╣cych uczniów
 • Du┬┐a aktywno┼ô├Ž uczniów w organizowaniu ┬┐ycia szko┬│y w ramach Samorz┬╣du Szkolnego
 • Aktywna praca uczniów w M┬│odzie┬┐owej Radzie Radnych dzielnicy Praga Pó┬│noc
 • Dzia┬│alno┼ô├Ž spo┬│eczna uczniów poprzez wolontariat i akcje charytatywne
 • Coroczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów naszej szko┬│y
 • Wspieranie talentów i wybitnych indywidualno┼ôci twórczych
 • Wspó┬│praca ze ┼ôrodowiskiem lokalnym
 • Radiow├¬ze┬│ i kawiarenka szkolna
 • Opieka medyczna
 • Dogodny dojazd do szko┬│y

Facebook

Gdzie jesteťmy?