ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plRada Rodzic├│w

Sk┬│ad Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

  • Przewodnicz┬╣ca - Pan Jaros┬│aw Marsza┬│
  • Zast├¬pca przewodnicz┬╣cego Pani Ma┬│gorzata Nowakowska
  • Sekretarz - Pani Ewa Zara┼ô
  • Skarbinik - Pani Iwona D┬╣browska-Gawry┼ô

Dyrektor szko┬│y oraz Rada Rodziców sk┬│adaj┬╣ serdeczne podzi├¬kowania Pani Dorocie Grzybowskiej-Walczuk, Pani Agnieszce Wójcik oraz Pani Iwonie Chojdzie za ogromny wk┬│ad pracy w Prezydium Rady Rodziców w ostatnich latach. Dzi├¬ki zaanga┬┐owaniu Prezydium w tym sk┬│adzie rodzice mieli znacz┬╣cy wp┬│yw na ┬┐ycie szko┬│y i jej dzia┬│alno┼ô├Ž.

 

Informacje:

Konto bankowe RADY RODZICÓW, na które mo┬┐na wp┬│aca├Ž pieni┬╣dze jako dar dla szko┬│y na cele o┼ôwiatowo-wychowawcze:
10 1090 2590 0000 0001 3072 7299  Bank Zachodni WBK


Informujemy, ┬┐e po ka┬┐dym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców ka┬┐dej klasy spotykaj┬╣ si├¬ z dyrektorem szko┬│y w celu omówienia sytuacji szko┬│y, przedstawienia wniosków i sugestii dotycz┬╣cych ┬┐ycia szkolnego.

Przypominamy, ┬┐e Rada Rodziców jako organ szko┬│y:

- mo┬┐e wyst├¬powa├Ž z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko┬│y. Z wnioskami i opiniami mo┬┐e wyst├¬powa├Ž do dyrektora szko┬│y, samorz┬╣du uczniowskiego, organu prowadz┬╣cego szko┬│├¬ oraz organu sprawuj┬╣cego nadzór pedagogiczny nad szko┬│┬╣;

- w porozumieniu z rad┬╣ pedagogiczn┬╣ uchwala program wychowawczy szko┬│y obejmuj┬╣cy wszystkie tre┼ôci i dzia┬│ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

- w porozumieniu z rad┬╣ pedagogiczn┬╣ uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego ┼ôrodowiska, obejmuj┬╣cy wszystkie tre┼ôci i dzia┬│ania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

- na wniosek dyrektora szko┬│y opiniuje podj├¬cie dzia┬│alno┼ôci w szkole przez stowarzyszenie lub inn┬╣ organizacj├¬, a w szczególno┼ôci organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia┬│alno┼ô├Ž wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia┬│alno┼ôci dydaktycznej, wychowawczej i opieku├▒czej szko┬│y

- opiniuje projekt planu finansowego sk┬│adanego przez dyrektora szko┬│y;

- mo┬┐e gromadzi├Ž fundusze z dobrowolnych sk┬│adek rodziców oraz innych ┼Şróde┬│ w celu wspierania dzia┬│alno┼ôci statutowej szko┬│y.

 

Prezydium Rady Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich rodziców do wspó┬│pracy


 

Facebook

Gdzie jesteťmy?