ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plSamorz┬╣d uczniowski

Samorz┬╣d Uczniowski 2018/2019

Sk┬│ad SU: 

Przewodnicz┬╣cy – Oskar Kazadi II K
Zast├¬pca przewodnicz┬╣cego – Jakub Drozdowski III W
Sekretarz – Dominika L├¬gas III W
Skarbnik - Dominik Rafa┬│owicz II L

PODSTAWOWE OBOWI┬ąZKI PRZEWODNICZ┬ąCEGO SU:
 

Przewodnicz┬╣cy SU:
- reprezentuje samorz┬╣d wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
- kieruje prac┬╣ samorz┬╣du
- organizuje wspó┬│dzia┬│anie Samorz┬╣du Uczniowskiego z samorz┬╣dami klasowymi
- przewodniczy walnemu zebraniu uczniów

OPIEKUNOWIE SAMORZ┬ąDU UCZNIOWSKIEGO
p. Izabela Rataj
p. Adrianna Wardecka

Samorz¹d Uczniowski serdecznie dziêkuje za zaanga¿owanie i pracê w ubieg³ym roku szkolnym przewodnicz¹cej Paulinie Sobotce (III P) oraz sekretarzowi Justynie Marsza³ (III K).

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKO┬úY

ZAPRASZAMY DO WSPÓ┬úPRACY

Facebook

Gdzie jesteťmy?