ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plBiblioteka


Zbiory biblioteki

Biblioteka wraz z czytelni┬╣ mie┼ôci si├¬ na parterze. Ksi├¬gozbiór liczy ok. 11 tysi├¬cy woluminów. Oprócz lektur szkolnych posiadamy wiele pozycji z literatury pi├¬knej i ró┬┐nych dziedzin wiedzy. Znajduje si├¬ tu te┬┐ zbiór ksi┬╣┬┐ek obcoj├¬zycznych (angielskich, niemieckich). Ksi├¬gozbiór podr├¬czny zawiera szeroki wybór albumów, s┬│owników i encyklopedii.

Nasz ksi├¬gozbiór jest wci┬╣┬┐ uzupe┬│niany bie┬┐┬╣cymi zakupami, które obejmuj┬╣ szeroki zbiór bestsellerów i nowo┼ôci. Posiadamy równie┬┐ ksi┬╣┬┐ki wydane w okresie mi├¬dzywojennym; s┬╣ to m.in.: „Ostatnie wcielenie Vautrina” H. Balzaka z 1921r., „Cud mniemany czyli krakowiacy i górale” W. Bogus┬│awskiego z 1923r., oraz dzie┬│a i przek┬│ady J. Kasprowicza z 1930r.

Ka┬┐da z ksi┬╣┬┐ek wprowadzana jest do katalogu komputerowego. Komputeryzacj├¬ zbiorów rozpocz├¬to w 2003 roku w programie bibliotecznym MOL 2000+. Obecnie pracujemy w programie MOL Optivum.

W czytelni znajduj┬╣ si├¬ 24 miejsca przeznaczone do cichej pracy uczniów. Czytelnia pe┬│ni tak┬┐e funkcj├¬ Szkolnego Centrum Multimedialnego ze stanowiskami komputerowymi i sta┬│ym, szybkim dost├¬pem do Internetu. Dzi├¬ki temu praca z komputerem sta┬│a si├¬ jednym z elementów zdobywania i ugruntowywania wiedzy. Ze Szkolnego Centrum Multimedialnego korzystaj┬╣ równie┬┐ uczniowie dzia┬│aj┬╣cy w Szkolnych Ko┬│ach Zainteresowa├▒.

Biblioteka prenumeruje czasopisma przeznaczone zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Czytelnia to tak┬┐e miejsce spotka├▒ z ciekawymi lud┼Şmi. Pami┬╣tk┬╣ po nich s┬╣ wpisy w kronice, nierzadko ofiarowywane przez go┼ôci publikacje.
W czytelni znajduj¹ siê dokumenty reguluj¹ce pracê szko³y:
  • statut szko┬│y
  • regulaminy szkolne
  • program profilaktyczny
  • wewn┬╣trzszkolne zasady oceniania
    procedury egzaminu maturalnego

Bblioteka i czytelnia
PONIEDZIA£EK 8:00 - 15:00
WTOREK 8:00 - 13:30
┼ĺRODA biblioteka nieczynna dla czytelników - dzie├▒ pracy wewn├¬trznej
CZWARTEK 8:00 - 15:30
PI┬ąTEK 8:00 - 13:00


Regulamin biblioteki szkolnej

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mog┬╣ korzysta├Ž uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szko┬│y, oraz rodzice na podstawie karty czytelnika swoje-go dziecka.

2. Dni i godziny pracy biblioteki podawane s┬╣ do ogólnej wiadomo┼ôci i wywieszone na drzwiach biblioteki. ┼ĺroda jest dniem wewn├¬trznej pracy biblioteki, a wi├¬c dniem bez wypo┬┐ycze├▒.

3. Ze zbiorów biblioteki korzysta├Ž mo┬┐na wypo┬┐yczaj┬╣c je do domu, lub czytaj┬╣c na miejscu.

4. Nie wypo┬┐ycza si├¬ pozycji z ksi├¬gozbioru podr├¬cznego. Czytelnik mo┬┐e jednak, za zgod┬╣ bibliotekarza i po pozostawieniu karty czytelnika, skse-rowa├Ž potrzebne mu materia┬│y w szkolnym punkcie kserograficznym.

5. Uczniowie mog┬╣ wypo┬┐yczy├Ž jednorazowo do 3 ksi┬╣┬┐ek na okres 4 ty-godni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz mo┬┐e zwi├¬k-szy├Ž liczb├¬ wypo┬┐ycze├▒. Przed up┬│ywem terminu zwrotu ucze├▒ mo┬┐e zwró-ci├Ž si├¬ do bibliotekarza z pro┼ôb┬╣ o przesuni├¬cie terminu.

6. Czytelnik mo┬┐e poprosi├Ž o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

7. Korzystaj┬╣cy z biblioteki szkolnej zobowi┬╣zani s┬╣ do dba┬│o┼ôci o wypo┬┐y-czone materia┬│y. Nale┬┐y je chroni├Ž przed zniszczeniem i zgubieniem.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypo┬┐yczonej z biblioteki szkol-nej pozycji, czytelnik ma obowi┬╣zek t├¬ pozycj├¬ odkupi├Ž.

9. Wszystkie wypo┬┐yczone materia┬│y nale┬┐y zwróci├Ž do ko├▒ca roku szkolnego w terminie ustalonym przez bibliotekarza.

10. Nauczyciel bibliotekarz z ko├▒cem roku szkolnego po┼ôwiadcza zwrot wypo┬┐yczonych woluminów piecz┬╣tk┬╣ biblioteki na karcie obiegowej.

11. W przypadku odejœcia czytelnika ze szko³y, jest on zobowi¹zany do rozliczenia siê z bibliotek¹.

12. Czytelnik zobowi¹zany jest do zapoznania siê z regulaminem biblioteki szkolnej.


Regulamin czytelni szkolnej

1. Do czytelni szkolnej uczniowie wchodz┬╣ bez jedzenia i picia. Okrycia wierzchnie nale┬┐y pozostawi├Ž w szatni.

2. W czytelni obowi┬╣zuje ┬│ad i porz┬╣dek. Nale┬┐y zachowa├Ž cisz├¬ i nie przeszkadza├Ž innym u┬┐ytkownikom.

3. Ka┬┐dy u┬┐ytkownik potwierdza swoj┬╣ obecno┼ô├Ž w czytelni wpisem w „Ze-szycie odwiedzin”.

4. W czytelni korzysta├Ž mo┬┐na z ksi├¬gozbioru podr├¬cznego, czasopism, komputerów z edytorem tekstu i dost├¬pem do Internetu, oraz drukarki.

5. Czytelnik odpowiada za udostêpnione mu materia³y.

6. Internet wykorzystywa├Ž mo┬┐na jedynie w celach edukacyjnych: wyszukiwania materia┬│ów do odrobienia pracy domowej, wyszukiwania materia┬│ów do konkursów przedmiotowych, wzbogacania informacji na okre┼ôlony temat, poszukiwa├▒ zwi┬╣zanych z przygotowaniami do egzaminu maturalnego.

7. Ze stanowiska internetowego mo┬┐e korzysta├Ž tylko 1 osoba.

8. Za niezgodne z regulaminem wykorzystywanie Internetu, uczniowie mog┬╣ by├Ž pozbawieni mo┬┐liwo┼ôci dalszego korzystania z sieci.

9. Nie wolno dotyka├Ž lub od┬│┬╣cza├Ž jakiegokolwiek okablowania w pracow-ni.

10. O wszelkich usterkach pracy sprz├¬tu komputerowego nale┬┐y natychmiast powiadomi├Ž bibliotekarza.

11. Za wszelkie uszkodzenia wynik┬│e ze ┼ôwiadomego dzia┬│ania u┬┐ytkownika, materialn┬╣ odpowiedzialno┼ô├Ž ponosi on sam.

Facebook

Gdzie jesteťmy?