ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniˇw: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOîCI: Przed nami

Archiwum - Przed nami

Nowy plan zaj├¬├Ž obowi┬╣zuj┬╣cy ju┬┐ od 4 listopada... Czytaj dalej

Drodzy Uczniowie i Rodzice! od najbli┬┐szego poniedzia┬│ku (4.11.2019) obowi┬╣zywa├Ž b├¬dzie w Naszej Szkole nowy plan zaj├¬├Ž. Plan zosta┬│ opublikowany w dzienniku elektronicznym Librus Synergia, który jest dost├¬pny po zalodowaniu si├¬ na konto. Uczniów jak i rodziców zach├¬camy do uwa┬┐nego zapoznania si├¬ z nim. 


Akcja o Bieg Niepodleg³oœci... Czytaj dalej

21 pa┼Şdziernika uczniowie z samorz┬╣du zorganizowali kiermasz ciast, gdzie sprzedawane by┬│y s┬│odko┼ôci przygotowane przez naszych licealistów. Celem akcji by┬│o uzyskanie ┼ôrodków finansowych na op┬│aty startowe w Biegu Niepodleg┬│o┼ôci - dla uczniów, którzy b├¬d┬╣ reprezentowa├Ž nasz┬╣ szko┬│├¬. Wszystkim osobom, które wspomog┬│y nasze przedsi├¬wzi├¬cie, serdecznie dzi├¬kujemy. Samorz┬╣d


Nastolatek w samorz┬╣dzie - program 17.10.2019... Czytaj dalej

17 pa┼Şdziernika uczniowie klas IH, IHg, IB oraz IM uczestniczyli w projekcie „Nastolatek w samorz┬╣dzie” w ramach programu „M┬│oda Warszawa. Miasto z klimatem dla m┬│odych 2016 - 2020”, organizowanego przez Centrum Komunikacji Spo┬│ecznej Urz├¬du m.st. Warszawy. Jest to spójny i d┬│ugofalowy program zak┬│adaj┬╣cy m.in. rozwój partycypacji i aktywno┼ôci m┬│odych w


Akcja wybory 10.10.2019 r.... Czytaj dalej

10 pa┼Şdziernika przedstawiciele samorz┬╣du szkolnego podj├¬li dzia┬│ania promuj┬╣ce czynny udzia┬│ uczniów pe┬│noletnich w wyborach parlamentarnych 2019. Obejmowa┬│y one przygotowanie ulotek i  plakatów oraz zach├¬canie osób pe┬│noletnich do korzystania z nale┬┐nego im prawa wyborczego. Dzia┬│ania te mia┬│y charakter profrekwencyjny oraz promuj┬╣cy w┼ôród m┬│odzie┬┐y postaw├¬ obywatelsk┬╣. Mamy nadziej├¬, ┬┐e nasza m┬│odzie┬┐ s


┼ĺlubowanie klas pierwszych 2019.10.11... Czytaj dalej

W dniu 11 pa┼Şdziernika br. w naszym liceum odby┬│a si├¬ bardzo wa┬┐na uroczysto┼ô├Ž. ┼ĺlubowanie klas pierwszych oraz uczczenie Dnia Edukacji Narodowej jako upami├¬tnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej.Mamy TO! 2019.10.10... Czytaj dalej

Jak zwykle wolontariusze z Pi┬│sudskiego stan├¬li na wysoko┼ôci zadania. W dniu dzisiejszym odebralismy w Zarz┬╣dzie G┬│ównym PCK podzi├¬kowania za to, ┬┐e 


Facebook

Gdzie jesteťmy?